Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Kłobuck, dnia 07.05.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

W związku z realizacją projektu pn ‘Wzrost konkurencyjności Zakładu Handlowo-Usługowego OKBUD Jolanta Wojtera poprzez zakup ciągu technologicznego umożliwiającego zaoferowanie nowego produktu oraz nowej usługi wiedzochłonnej’ w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działania III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 przez Zakład Handlowo-Usługowy OKBUD Jolanta Wojtera ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup:

1. Oprogramowanie CRM – 1 sztuka.

Opis przedmiotu zamówienia :

1. Oprogramowanie CRM – 1 sztuka.
Oczekiwane funkcjonalności oprogramowania:

 1. Planowanie terminów służbowych i prywatnych

  • Rozbudowany, intuicyjny w obsłudze kalendarz
  • Delegowanie terminów innym użytkownikom
    
 2. Kontakty

  • Rejestracja wszystkich rodzajów kontaktów (kontaktów teleadresowych, kontrahentów, osób kontaktowych, jednostek organizacyjnych i pracowników)
  • Rejestrowanie danych statycznych i dynamicznych o kontakcie (listy, faksy, e-maile, spotkania, wyjazdy itp.)
  • Rejestrowanie kontaktów służbowych i prywatnych
  • Planowanie terminów i przypomnień związanych z kontaktem
  • Możliwość rejestracji wydarzeń, działań i terminów w kontekście kontaktu
  • Możliwość dołączania załączników takich jak pliki i notatki
    
 3. Relacje

  • Definiowania wiele typów relacji między kontaktami
  • Określenie ról kontaktów wchodzących w skład relacji
  • Rejestrowanie daty zakończenia współpracy z kontaktem
 4. Działania

  • Rejestracja podstawowych typów działań takich jak: sprawa, spotkanie, zadanie, wyjazd, rozmowa tel.
  • Rejestracja złożonych działań takich jak sprawa, na którą składa wiele działań podstawowych jak rozmowa tel., spotkanie, zadanie lub wyjazd
  • Rejestracja i automatyczne powiązanie działań związanych z kontaktem
  • Rejestracja i automatyczne powiązanie wydarzeń związanych z konkretną sprawą
  • Planowanie terminów i przypomnień związanych z działaniem
  • Możliwość dołączania załączników takich jak pliki i notatki
    
 5. Wiadomości

  • Rejestrowanie wielu typów wiadomości jak listy, faksy i e-maile


Jedynym kryterium wyboru będzie cena. Kryterium będzie oceniane wg wzoru:

C = Cmin *100%

Cr
 
 
Gdzie: Cmin – cena oferty minimalnej
  Cr – cena oferty rozpatrywanej

Termin wykonania zamówienia:
- do dnia 30.06.2012 r.

Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta winna być sporządzona na piśmie i zawierać wszelkie informacje dotyczące realizacji zamówienia tzn. termin oraz czas realizacji, okres udzielonej gwarancji (min. 12 m-cy), okres ważności oferty (min. Do 30.06.2012) oraz datę jej sporządzenia. Firma nie będzie rozpatrywała ofert, w których urządzenia nie spełniają minimalnych parametrów określonych w zapytaniu.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 21.05.2012 do godz. 12:00 w siedzibie :
Zakład handlowo-Usługowy ‘OKBUD’ Jolanta Wojtera
Ul. Wieluńska 3
42-100 Kłobuck

Oferty można przedkładać osobiście na wskazany powyżej adres oraz przesyłać na adres mailowy: j.wojtera@gmail.pl

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego
Wyślij zapytanie
Przesłanie zapytania równoznaczne jest z wyrażeniem dobrowolnej zgody na kontakt za pomocą e-mail lub telefonu w celu obsługi Państwa zapytania. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez przesłanie żądania na adres: biuro@okbud.pl